Avtal - Grundläggande

← Tillbaka

Att ingå ett avtal innebär en överenskommelse om något med någon. Det kan vara med ett annat företag eller med en privatperson. Alla företag ingår förmodligen flera avtal varje dag utan att tänka på det. Exempel på detta är när kunder köper varor, leverantörer handlas upp eller någon anställs.

Vad är ett avtal?

Avtal uppkommer i vitt skilda situationer och på en rad olika sätt. Det vanligaste är att man vill ha något eller att erbjuder något till någon annan. Alla avtal, både muntliga och skriftliga är bindande och ska hållas.

Ett avtal uppstår när någon, en person eller ett företag lämnar ett anbud som en annan person eller företag accepterar. Detta kallas för anbud-accept modellen och är inte så krångligt som det låter. Ett anbud är oftast ett erbjudande av något slag, till exempel:

Ove: “Vill du köpa den här soffan för 2 000 kronor?”

Om Mia svarar “Ja!” på Oves fråga har Mia accepterat Oves anbud. Det innebär att Ove och Mia har ingått ett avtal som innebär att Ove ska sälja soffan till Mia för 2 000 kronor. För de flesta avtal finns det inget krav på hur avtalet uppstår utan det kan ske skriftligen, muntligen eller genom att man utför en handling. Att bli bunden genom handling kan beskrivas med exemplet om man hoppar på en spårvagn i Göteborg. Då ingås ett avtal med Västtrafik om att du ska få åka med spårvagnen och att du är skyldig att betala priset för resan. Eftersom du kan köpa biljetter i en automat, via sms eller in en app på din telefon behöver du inte interagera med någon annan för att ingå ett sådant avtal, utan det är din handling att kliva på spårvagnen som är det avgörande momentet när avtalet uppstår.

I verkligheten är det inte alltid så tydligt som i exemplet ovan när ett avtal uppstår och ibland kan avtal uppstå även om ni pratar förbi eller missförstår varandra.

Vem kan ingå avtal?

För att kunna ingå avtal måste man uppfylla vissa kriterier både som fysisk- och juridisk person. Om man uppfyller dessa kriterier och får ingå avtal kallas det att man har rättslig handlingsförmåga.

För fysiska personer krävs det att man är 18 år gammal för att få ingå avtal. Innan dess har man vad som kallas begränsad rättshandlingsförmåga och måste i de flesta fall ha vårdnadshavarnas godkännande för att ingå avtal, köpa något och ibland för att ta emot gåvor. När man fyller 18 är utgångspunkten att man har full rättshandlingsförmåga och det betyder att man fullt ut ansvarar för de handlingar man gör. Personer som har förvaltare saknar dock rättshandlingsförmåga och också personer i konkurs saknar möjlighet att göra rättshandlingar som kan ingå i konkursen. En fysisk person kan på grund av sjukdom, ålder eller liknande få en god man förordnad. Den gode mannen kan inom sin behörighet och med huvudmannens samtycke rättshandla för huvudmannens räkning. Även personer som har fått fullmakt har rätt att rättshandla för huvudmannens räkning så länge den håller sig inom fullmaktens behörighet.

I företag och andra juridiska personer är det endast behöriga firmatecknare som har rätt att ingå avtal för bolagets räkning. I de flesta juridiska personer är det styrelsen som är behörig firmatecknare men styrelsen kan också ge behörighet till andra personer att teckna firman och de kallas då för särskild firmatecknare. För handelsbolag och kommanditbolag gäller dock att var och en av bolagsmännen har rättshandlingsförmåga om annat inte överenskommits. Hos juridiska personer där det finns en VD får denne rättshandla för bolaget när det gäller den löpande förvaltningen även om den inte är särskild firmatecknare. Genom fullmakt kan en juridisk person även ge behörighet till någon annan att rättshandla för dennes räkning. Det ska alltid vara uppdaterat hos Bolagsverket vem som är behörig firmatecknare för ett bolag.

Muntliga avtal

Muntliga avtal är lika giltiga och bindande som skriftliga avtal. Det innebär att det man kommer överens om muntligen ska hållas på samma sätt som ett skriftligt avtal. Nackdelen med muntliga avtal är att det är svårt att bevisa att det finns eller vad det handlade om ifall man blir osams om vad man har kommit överens om. Om det rör något viktigt är det därför alltid bäst att skriva ner vad man har kommit överens om, så att man kan ta fram det om man glömmer bort vad man bestämt eller om något händer.

Krav på skriftlighet

För vissa händelser finns det krav på att ett avtal ska ska vara skriftligt för att det ska vara giltigt, sådana avtal kallas formalavtal. Ett exempel på detta är om du ska köpa en fastighet, då krävs det ett skriftligt avtal annars är köpet inte giltigt.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter