Uppsägning

← Tillbaka

Uppsägning

Det är viktigt att skilja på en uppsägning och att bli avskedad. Det går bara att avsked någon i särskilda, allvarliga fall och det vanligaste är att man istället blir uppsagd. En arbetsgivare kan bara säga upp en anställd av två olika anledningar, arbetsbrist och personliga skäl. Det kallas för att arbetsgivaren behöver ha sakliga skäl för uppsägning.

Uppsagd eller avskedad?

Det är viktigt att skilja på en uppsägning och att avskedande. Vid en uppsägning gäller oftast en uppsägningstid under vilken arbetstagaren fortsätter att arbeta och få lön. Bara om något väldigt allvarligt händer kan man avskeda någon att sluta omedelbart. Arbetsgivare kan dock inte heller säga upp en anställd hur som helst utan behöver ha sakliga skäl för detta. Sakliga skäl innebär att det föreligger arbetsbrist och arbetstagaren inte längre behövs på företaget eller att arbetstagaren på grund av personliga skäl inte längre kan vara anställd.

Läs mer om avskedande här.

Uppsägningstid

En anställd som blir uppsagd har alltid en uppsägningstid. Det är vanligt att uppsägningstiden är 1-3 månader men ibland kan den vara så lång som 6 månader. Under uppsägningstiden har den anställda rätt till full lön och förmåner som den haft under sin anställning.

Personliga skäl

Att bli uppsagd på grund av personliga skäl innebär att arbetstagaren inte skött de arbetsuppgifter den ska utföra eller agerat eller uppträtt på ett olämpligt sätt. Det kan handla om arbetstagaren till exempel inte är på arbetet när den ska och har olovlig frånvaro. Det kan även vara om arbetstagaren inte är lojal mot arbetsgivaren och uppträder på ett sätt som skadar arbetsgivaren eller ägnar sig åt konkurrerande verksamhet. Om arbetstagaren vägrar att arbeta eller utföra vissa arbetsuppgifter eller vägrar att samarbeta kan det också vara tillräckliga personliga skäl. Även brott som stöld, förskingring, misshandel eller hot räknas som grund för uppsägning av personliga skäl.

Normalt måste man först lämna en varning till arbetstagaren innan man säger upp på grund av personliga skäl så att arbetstagaren har en chans att ändra sig.

Det som uppges som skäl för uppsägning av personliga skäl måste ha skett inom de senaste två månaderna. Arbetsgivaren får alltså inte vänta hur länge som helst med att dra upp gamla händelser som skäl för att säga upp en arbetstagare.

Arbetsbrist

Det är egentligen lite missvisande att kalla det för arbetsbrist för det är egentligen ett samlingsnamn för de uppsägningar som en arbetsgivare kan göra men som inte beror på personliga skäl. Det kan ha att göra med brist på arbete, men kan även exempelvis ha att göra med att arbetsgivaren ska effektivisera verksamheten och flytta en avdelning till en annan ort.

Det ställs krav på arbetsgivaren för att kunna göra uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste till exempel utreda om det först går att omplacera den anställda såväl inom företaget som till annan ort. Det finns ganska långtgående skyldigheter för den anställda att acceptera ett omplaceringsförslag och om arbetstagaren inte går med på det så kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist.

Om en uppsägning rör fler än fem personer på arbetsplatsen måste arbetsgivaren meddela i förväg att nedskärningar i verksamheten är planerade. Det kallas för att varsla om uppsägningar. Arbetsgivaren måste också ta kontakt med eventuella fackföreningar i en sådan situation och inleda förhandlingar. Att arbetsgivaren varslar om uppsägningar är bara ett meddelande om vad som är planerat och är inte i sig en uppsägning.

Turordningsregler

Vid arbetsbrist finns även regler om turordning som arbetsgivaren måste ta hänsyn till innan uppsägning görs. En arbetstagare vars tjänst inte längre behövs kan ha rätt att ta över någon annans tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Denna regel brukar kallas “sist in först ut” eftersom det förutsätter att den som ska sägas upp har varit anställd längre tid än den som har tjänsten som ska övertas. Det blir istället den var tjänst blir övertagen som sägs upp. En arbetsgivare får enligt LAS göra tre undantag från regeln och det kan även finnas ytterligare möjligheter enligt kollektivavtal.

Företrädesrätt

En arbetstagare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan ha företräde till återanställning om den varit anställd under tolv månader eller mer under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare. För att göra anspråk på företrädesrätt måste arbetstagaren anmäla anspråket och helst göra detta skriftligen. Företrädet gäller till tjänster som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för och gäller vid tillsvidareanställning från dagen när anställningen upphör och i nio månader därefter.

En anställd som har haft särskild visstidsanställning i sammanlagt nio månader eller mer under de senaste tre åren har även företrädesrätt till anställning. För särskild visstidsanställning gäller också särskild beräkning för tiden mellan anställningarna.

Rätt till skriftligt uppsägningsbesked

Vid en uppsägning är arbetsgivaren skyldig att lämna ett skriftligt meddelande om uppsägningen. Det ska även stå i beskedet hur arbetstagaren kan gå tillväga om den tycker att uppsägningen är felaktig.

Om arbetstagaren begär det har den även rätt att få ett skriftligt besked om anledningen till uppsägningen.

Felaktig uppsägning

Om man säger upp en person utan att det finns sakliga skäl i form av arbetsbrist eller otillräckliga personliga skäl kan arbetstagaren ha rätt att få tillbaka sitt jobb och/eller att få skadestånd av arbetsgivaren. En arbetstagare som anser att en uppsägning är felaktig måste inom två veckor från beskedet om uppsägningen ogiltigförklara denna genom att skriftligen meddela arbetsgivaren att man anser att uppsägningen är ogiltig.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter