Huvudförhandling

← Tillbaka

Vid huvudförhandlingen ska allt avgöras. Det är vid denna förhandling som hela målet gås igenom, inklusive den muntliga och skriftliga bevisningen. Det är huvudförhandlingen som i vardagligt tal kallas för ”rättegång”. Den syftar till att gå igenom målet så att domaren eller domarna sedan kan avgöra och döma i det. Efter huvudförhandlingen kommer normalt en dom inom 1-3 veckor och målet är därefter avgjort.

Förberedelser

En huvudförhandling kräver väldigt stora förberedelser. I mindre tvister som inte har allt för omfattande förhör med vittnen så är det vanligt att hela huvudförhandlingen genomförs på en och samma dag. Det kräver att hela målet är förberett av dig så att du kan gå igenom all bevisning, hålla förhör med eventuella vittnen och sedan slutanförande utan ytterligare förberedelser.

Sakframställan, genomgång av omständigheter och den skriftliga bevisningen

Normalt inleds huvudförhandlingen genom att domaren hälsar er välkomna och sedan går igenom vad ni begärt i målet och de inställningar som du och motparten har. Detta bör inte innebära några överraskningar utan är endast till för att säkerställa att domaren har förstått allt korrekt.

Därefter är det dags för det som kallas sakframställan. Om det är du som är kärande och har inlett målet så är det du som börjar med detta. Vid sakframställan ska du gå igenom hela målet och framförallt fokusera på den skriftliga bevisningen som du ska ta upp och gå igenom på plats i förhandlingssalen.

Normalt sker detta genom att du går igenom och berättar vad som hänt, gärna kronologiskt från den första relevanta händelsen till där ni är idag. Under tiden som du berättar om de olika händelserna så tar du längs vägen upp den skriftliga bevisningen du tagit med i målet och visar upp den. Du har ju redan gett in den till domstolen så de har handlingarna men det är trots detta bra att ha med sig egna kopior på bevisningen som du hänvisar till.

När du sedan gått igenom hela målet och allt som hänt så är det dags för motparten att göra samma sak. Därefter brukar det vara en kort paus och sedan är det dags för förhör med er själva och eventuella vittnen ni kallat till huvudförhandlingen.

Muntlig bevisning

Det är vanligt i tvister att den muntliga bevisningen börjar med förhör med parterna själva under sanningsförsäkran. Det betyder att du försäkrar att du talar sanning under förhöret, men till skillnad från vittnena så avlägger ni ingen ed. Om du inte har något ombud så blir det domaren som får ”hålla i” förhöret och det går normalt sett ut på att du får berätta själv om det som hänt och det du vill bevisa med ditt förhör.

Därefter ska förhör hållas med de vittnen som ni parter kallat till huvudförhandlingen och angett som muntlig bevisning. Du börjar då att hålla förhöret med de vittnen du kallat och därefter får motparten ställa frågor till dina vittnen. Efter att det är klart går det till på motsvarande sätt för de vittnen som motparten/svaranden har kallat.

När du håller förhör med dina vittnen får du inte ställa ledande frågor, du får bara ställa öppna frågor och be vittnet berätta själv. När motparten sedan får ställa frågor till dina vittnen, det kallas för motförhör, då får ledande frågor användas. På samma sätt får du använda ledande frågor till motpartens vittnen när de ska höras.

Generellt är det bra att ställa så få frågor som möjligt till motpartens vittnen. Risken är stor att du inte får ut någon information du vill ur dem.

Slutanförande

Efter att ni parter och vittnena har hörts och all muntlig bevisning därmed gåtts igenom så ska vardera part hålla ett slutanförande eller en plädering som det även kallas. Kort sagt ska du då gå igenom målet muntligt och berätta hur du tycker att domstolen ska döma och på vilket sätt du visat att det du påstår är rätt här idag. Det är då bra att kort sammanfatta vad du lagt fram som bevisning och som vittnena sagt.

Det behöver inte vara någon lång redogörelse men här kan du ta med rena argument om varför du har rätt och motparten har fel och hur det har visat sig här idag.

Dom

När båda parter haft sitt slutanförande så är huvudförhandlingen avslutad. Domaren avslutar förhandlingen och berättar när domen kommer att meddelas, alltså när ni får veta hur det gått i målet och hur domstolen resonerat. Om domstolen har din e-postadress så skickas domen normalt ut per e-post den dag som de sagt, annars kan du be att domstolen skickar den per post. Du har alltid även möjlighet att åka till domstolen samma dag som domen ska vara färdig och få ett exemplar uthämtat i expeditionsluckan.

Därefter är tvisten avslutad och ni har fått svar på hur domstolen bedömt er tvist.

Överklaga tingsrättens dom

Det går att överklaga tingsrättens (domstolens) dom eftersom tingsrätten är första instans. Nästa instans är då hovrätten men där krävs det något som kallas prövningstillstånd för att de ska ta upp och pröva målet. Det innebär att det krävs att något särskilt hänt såsom att tingsrätten dömt fel eller att det inte går att utläsa av domen om tingsrätten dömt rätt eller inte.

Det är generellt svårt att få prövningstillstånd i hovrätten för tvister som inte handlar om mycket stora belopp. Om du överklagar tingsrättens dom och inte får prövningstillstånd så är tingsrättens dom slutlig och du måste följa det som står i den.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter