Förlikning

← Tillbaka

Utgångspunkten är att det alltid är fördelaktigt att komma överens med motparten vid en tvist och ju snabbare desto bättre. Att tvista är krävande, tärande, tar mycket tid och kan kosta väldigt mycket pengar. Även om du eller motparten skickat in en ansökan om stämning till domstol, och därmed inlett en tvist, finns det inget som hindrar att ni kommer överens. Tvärtom, domstolen kommer aktivt att arbeta för att ni ska hitta en överenskommelse parallellt med att de handlägger tvisten. Den ansvarige domaren tar ofta sådana kontakter redan i samband med att målet kommit in till domstolen. Därefter blir det främst vid den muntliga förberedelsen som det kommer att ske diskussioner för att se om parterna kan komma överens. Det finns dock alltid möjlighet att komma överens och domstolen kan hjälpa till om det finns sådana önskemål från parterna.

Inledande kontakt

Redan när målet kommit in till domstolen och fått en ansvarig domare är det vanligt att domaren tar en kontakt, antingen per telefon eller per brev med parterna. I samband med detta tas ofta frågan om förlikning upp, det vill säga att hitta en överenskommelse mellan er. Domaren frågar då normalt om ni haft några sådana diskussioner parterna emellan och om det inte är så att det här går att lösa på något sätt. Om domaren bedömer att det redan här finns möjligheter att hitta en överenskommelse så är det vanligt att domaren ringer några gånger till er parter för att se om tvisten går att lösa.

Muntlig förberedelse

Om det inte går att lösa tvisten redan i det inledande skedet så är det normalt först vid den muntliga förberedelsen som frågan tas upp nästa gång. Läs om hur en muntlig förberedelse går till här.

Efter att målet har gåtts igenom och frågor besvarats tar domaren upp om det går att hitta någon överenskommelse. Domstolen är skyldig att försöka hitta en överenskommelse i det här skedet och kan ofta göra ganska rejäla insatser för detta.

Det går oftast till så att domaren först går igenom varför det är bra att träffa en överenskommelse, hur resten av målet kommer att handläggas, hur lång tid det tar och vilka osäkerheter som det innebär för parterna. Därefter kanske det diskuteras gemensamt hur parterna ser på det och vad som skulle krävas för att hitta en överenskommelse. Sedan övergår domaren till att prata med parterna var och en. Domaren kan då gå olika långt i samtalen och ibland är domaren väldigt offensiv och säger vilka svagheter respektive part har i sin talan. Det kan innebära att domaren sedan inte kan döma i målet för att domaren är att bedöma som jävig. Men ibland är det avsikten från domaren för att försöka få parterna att komma överens. En annan domare kan då sedan ta över målet och döma vid en huvudförhandling, om det inte tidigare gått att hitta en överenskommelse.

I det här skedet är det alltid att rekommendera att vara öppet inställd och se vad motparten säger och vad domaren kan presentera. Det är som sagt alltid bra att komma överens om det går. De här enskilda samtalen pågår normalt så länge som domaren bedömer att det ger något. Om parterna långsamt närmar sig varandra kan diskussionerna pågå i flera timmar.

Om parterna inte kommer överens vid den muntliga förberedelsen är det egentligen därefter upp till parterna om frågan ska tas upp någon fler gång innan själva huvudförhandlingen.

Domstolen kan föra samtal på distans

Trots att parterna inte kom överens vid den muntliga förberedelsen finns det många ytterligare saker att ta till om det finns en vilja att hitta en överenskommelse. Domstolen vill i princip alltid ställa upp och hjälpa parterna om frågan om överenskommelse lyfts. Det kräver dock att någon av parterna tar initiativet, men även om en part inte vill ta upp frågan till den andra parten så kan en kontakt med domaren lösa det. Domaren kan då sedan på eget intitiativ fortsätta att driva frågan och se om det finns någon möjlighet till lösning.

Om parterna närmade sig varandra vid förlikningsdiskussionerna vid den muntliga förberedelsen men det inte gick hela vägen kan det vara så att det hjälper att domaren på nytt tar kontakter med parterna var för sig över telefon och agerar medlare. Domstolen kan även utse en särskild medlare som får ett uppdrag att försöka förlika parterna.

Medling

Om det inte räcker med att domaren tar enskilda kontakter med parterna kan domstolen utse en medlare. Det är ofta en advokat eller särskilt kunnig person som har erfarenhet av det juridiska rättsområdet och även erfarenhet av att medla i sig. Medlaren brukar då sätta sig in i tvisten på ett ganska ingående och detaljerat sätt och därefter föra samtal med parterna. Medlaren kan då vara betydligt mer offensiv än vad en domare kan vara och även ge sin åsikt på hur vissa frågor i tvisten ska avgöras enligt medlarens syn på saken. Ofta pågår medlarens uppdrag några veckor och denna ska sedan redovisa utfallet till domstolen.

Parterna betalar i regel inget ytterligare för medlaren utan det anses ingå i tvistens handläggning.

Förlikningssammanträde

Domstolen kan även planera in ett särskilt möte i försök att få parterna att komma överens, det kallas för förlikningssammanträde. Det liknar förlikningsmomentet vid den muntliga förberedelsen men med skillnaden att det enda som sker vid mötet är att målet gås igenom i syfte att parterna ska hitta en överenskommelse. Det är vanligt att en särskild extern domare tas in för detta möte och domaren kan då vara väldigt mycket mer offensiv än vad den ordinarie domaren som ska döma i målet kan vara. Sådana förlikningssammanträden är ofta framgångsrika och kan vara ett bra sätt för parterna att snabbt komma långt fram i försöken att nå överens om en sådan vilja finns.

Förlikning tas även upp vid huvudförhandling

Frågan om parterna vill och kan komma överens brukar slutligen även tas upp innan huvudförhandlingen i målet börjar. Detta är den absolut sista tidpunkten som parterna kan komma överens, därefter kommer ju domstolen att döma i målet och avgöra tvisten på det sättet. Det är inte att rekommendera att vänta så länge med att komma överens. Främst beror det på att det alltid krävs väldigt mycket arbete och förberedelse inför en huvudförhandling. Allt detta arbete måste alltså därmed redan ha skett eftersom parterna måste vara beredd på att sedan hålla huvudförhandling. Det kostar väldigt mycket tid och pengar för parterna. Det är därför att rekommendera att snarast göra ett allvarligt försök att komma överens, till exempel genom ett förlikningssammanträde, i god tid innan allt arbete inför huvudförhandlingen måste påbörjas.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter