Avskedande

← Tillbaka

Avskeda

Det är viktigt att skilja på en uppsägning och att avskeda. Det är mycket mer ingripande och allvarligt att avskeda en anställd och det krävs mycket starka skäl för att det ska vara giltigt. Det krävs att en anställd grovt har åsidosatt sina åtaganden för att kunna bli avskedad. En anställd som blir avskedad förlorar med omedelbar verkan sin rätt till lön eller några förmåner och måste direkt lämna arbetet. Ett besked om avskedande måste lämnas skriftligen och till den anställda personligen. Om allt inte gått rätt till eller om arbetsgivaren inte haft giltiga skäl att avskeda kan arbetsgivaren tvingas utge skadestånd till den avskedade.

Stor skillnad jämfört med att bli uppsagd

För att kunna avskeda en anställd krävs det att arbetsgivaren kan visa att den anställda ”grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren”. För att det ska ske krävs att den anställda grovt har misskött sin anställning. Förenklat kan det sägas att det normalt är samma skäl som vid uppsägning på grund av personliga skäl, men en ännu allvarligare nivå på den misskötsamhet som arbetstagaren gjort sig skyldig till.

Det kan handla om att arbetstagaren agerat på ett mycket olämpligt sätt eller inte är på arbetet när den ska och har olovlig frånvaro. Det kan även vara om arbetstagaren allvarligt är illojal mot arbetsgivaren och uppträder på ett sätt som skadar arbetsgivaren eller ägnar sig åt konkurrerande verksamhet. Även brott som stöld, förskingring, misshandel eller hot kan vara så allvarliga att arbetsgivaren har rätt att avskeda en anställd.

På samma sätt som vid uppsägning på grund av personliga skäl så måste majoriteten av det som arbetsgivaren anger som skäl för avskedet ha skett inom de senaste två månaderna. Arbetsgivaren får alltså inte vänta hur länge som helst med att dra upp gamla händelser som skäl för att avskeda en arbetstagare.

En arbetstagare som blir avskedad har inte längre rätt till lön eller förmåner och har ingen uppsägningstid. Arbetstagaren måste lämna arbetsplatsen omgående.

Besked om avskedande ska vara skriftligt

Ett avskedande av en arbetstagare måste göras genom ett skriftligt meddelande som lämnas personligen till den som ska avskedas.

I det här skriftliga meddelandet ska det även stå hur den avskedade kan göra om den tycker att uppsägningen är felaktig (ogiltig) och vill begära skadestånd av arbetsgivaren.

Om den avskedade vill och begär det måste arbetsgivaren även redovisa varför personen blivit avskedad, det vill säga på vilka grunder som arbetstagaren avskedats. Om arbetstagaren begär det har den rätt att få dessa skriftligen.

Om arbetsgivaren inte följer detta kan det i sig leda till att den måste betala skadestånd.

Besked om avskedande ska lämnas personligen

Huvudregeln är att den avskedade ska få det skriftliga beskedet om avskedning personligen. Det innebär att det överlämnas till den avskedade så att den får det i sin hand. Om det inte är rimligt att kräva av arbetsgivaren att lämna beskedet personligen, till exempel om arbetstagaren håller sig undan eller det inte går att få tag på den, så får arbetsgivaren skicka det med rekommenderad post till dennes senast kända adress.

Avskedandet sker när arbetstagare tar emot och får del av avskedandet. Om det inte går att få tag på arbetstagaren och avskedandet istället skickas med rekommenderat brev anses det ske 10 dagar efter att arbetsgivaren skickade det rekommenderade brevet.

Vid eventuell tvist

Om en arbetstagare som blivit avskedad inte tycker att allt gått rätt till kan den invända mot avskedandet. Det är då arbetsgivaren som måste visa att det funnits giltiga skäl och att allt gått rätt till. Om arbetsgivaren inte kan göra det kan den bli skyldig att låta arbetstagaren komma tillbaka till arbetet eller utge skadestånd. Felaktig uppsägning eller avskedande är en av de vanligaste anledningarna till tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. En tvist om felaktigt avskedande går till som vid en vanlig tvist i domstol.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter