Ta sig ur ett avtal

← Tillbaka

I Sverige har vi något som kallas avtalsfrihet, vilket innebär att alla är fria att ingå vilka avtal man vill. Det finns några begränsningar till detta men huvudregeln är att vem som helst kan ingå avtal om vad som helst och villkoren kan se ut hur som helst. Vad händer då om man ångrar sig eller om man kanske vill avsluta eller ta sig ut ett avtal?

Huvudregeln är att avtal ska hållas och det innebär att om du har ingått ett avtal så måste du göra det som du lovat enligt avtalet. De flesta avtal är korta engångsföreteelser där båda parter uppfyller det man kommer överens om väldigt kort därefter, till exempel om du ska sälja en bok i butik. Då betalar kunden för boken och får samtidigt boken direkt i handen. Avtalet är då huvudsakligen uppfyllt och varken du eller köparen behöver fundera mer på det framöver. Många avtal pågår dock under en längre tid, till exempel abonnemang, anställningsavtal, hyresavtal och köp på avbetalning.

Även om utgångspunkten är att dessa avtal ska hållas under hela giltighetstiden kan det hända saker och din situation eller förutsättningar kanske ser annorlunda ut än när du ingick avtalet. Vissa avtal har inte ens någon giltighetstid utan löper på för alltid tills parterna kommer överens om att avsluta avtalsrelationen.

Uppsägning

Det vanligaste är att avtal som löper på under en längre tid har en bestämmelse om när och hur någon av parterna får säga upp avtalet. En rätt till uppsägning innebär alltså att du har rätt att säga upp avtalet utan att du och den du ingått avtalet med behöver vara överens om att avtalet ska upphöra. Av exemplen ovan är det vanligt att abonnemang, hyresavtal och anställningsavtal är möjliga att säga upp ensidigt med en viss uppsägningstid.

Trots detta är det väldigt olika vilka regler som finns i sådana avtal och eftersom att dessa avtal sällan diskuteras eller förhandlas parterna emellan innan de ingås är det extra viktigt att du noga kontrollerar vilka regler för uppsägning som gäller innan du ingår ett avtal. Många abonnemang exempelvis förlängs med flera månader i taget om man inte säger upp dem vid en viss tid.

Om avtalet du vill komma ur har villkor som ger dig rätt att säga upp avtalet brukar det räcka med att ta kontakt med motparten och säga att du vill säga upp avtalet samt till vilken tid du önskar att det här sker. Du är då tvungen att fortsätta uppfylla avtalet under den tiden som återstår innan det är uppsagt, till exempel att betala abonnemangskostnaden eller att gå till arbetet och arbeta under hela uppsägningstiden.

Överenskommelse om förändring av avtalet

Om det inte finns några villkor i avtalet om rätt att säga upp avtalet oavsett vad den andra parten säger eller tycker så är utgångspunkten att det inte går att säga upp avtalet i förtid. Det lämpligaste sättet om du vill ta dig ur ett sådant avtal är att prata med den du ingått avtalet med. Eftersom vi har avtalsfrihet så kan ni komma överens om vad ni vill rörande det ursprungliga avtalet och ändra villkoren. Det är alltid att föredra att lösa svårigheter eller problem som uppstår inom en avtalsrelation tillsammans. Kanske kan ni hitta något sätt att justera avtalet på som gör att ni kan fortsätta avtalsrelationen. Annars kanske ni kan komma överens om att avsluta avtalet men att du får betala en summa som kompenserar den andra avtalsparten för detta eller att du får stå för vissa kostnader som din avtalspart får på grund av att ni måste avsluta avtalsrelationen.

Det viktiga här och en förutsättning är att ni båda är överens om att ni vill ändra avtalet på detta sätt. En av er kan inte ändra i avtalets innehåll om inte den andra också håller med om detta.

Orimliga avtalsvillkor

Eftersom vi har avtalsfrihet kan det hända att avtal ingås med villkor som är väldigt svåra eller negativa för den ena avtalsparten. Det kan finnas många anledningar till att ett sådant avtal ingås och det kan finnas anledningar eller förutsättningar som inte framgår av själva avtalet som gjort att man valt att ingå ett sådant krävande avtal. Därför är utgångspunkten att även sådana avtal ska hållas och om du ingått ett sådant avtal är du skyldig att göra det ni kommit överens om.

Trots detta finns det situationer där det är orimligt att kräva att du ska vara bunden av de villkor som framgår av avtalet och det brukar då kallas att avtalsvillkoret är oskäligt. I avtalslagen finns det en särskild paragraf som tar sikte på dessa situationer och om ett avtalsvillkor är oskäligt så kan det jämkas. Det innebär att man ska bortse från det oskäliga avtalsvillkoret. Det här är en svår regel att använda och det ska bara ses som en sista utväg att ta sig ur ett avtalsvillkor. Det kräver även ofta att det går hela vägen till en domstol som måste bedöma om avtalsvillkoret är oskäligt och det är även du som ska bevisa att det är på detta sätt, något som kan vara svårt. På grund av detta vill du verkligen undvika att hamna i en sådan situation och det är alltid värt att noga läsa igenom alla avtalsvillkor innan du ingår avtalet så att du inte hamnar i en sådan sits.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter