Sekretessavtal- värna ditt företags information

Joanna Metzger, jurist

Publicerad 2023-01-30

Ett företag kan behöva dela med sig av känslig information i många olika situationer till exempel med anställda, konsulter, leverantörer, investerare, samarbetspartners osv. Informationen kan handla om allt från kundregister, affärsmetoder och marknadsföringsstrategi till kod, produktionsmetod osv. Motparten får då tillgång till känslig information som kan leda till stor skada om denna sprids till utomstående och framförallt till konkurrenter. Företagshemligheter skyddas delvis av Lagen om företagshemligheter under tiden ett avtalsförhållande finns men denna är inte heltäckande och gäller inte tiden efter att avtalsförhållandet upphört. För att skydda sig ordentligt behöver man skriva ett sekretessavtal. Att skriva ett sekretessavtal med den som får del av känslig information kan kompensera bolaget för det fall denna skulle spridas och också hindra motparten från att sprida den från början. 

Sekretesskydd kan antingen tas med i ett eget sekretessavtal som också brukar kallas NDA (non-disclosure agreement) eller som en del av ett större avtal. I sekretessavtalet förbinder sig motparten att inte avslöja information om företaget som kan leda till skada för bolaget. 

Här kommer några saker att tänka på när man skriver ett sekretessavtal:

Vad ska sekretessen omfatta?

Skriv tydligt och utförligt i avtalet vilken sorts information som sekretessen ska omfatta så att det inte i efterhand ska kunna uppstå missuppfattningar. 

Hur länge ska avtalet gälla?

I avtalet bör man komma överens om hur länge motparten ska vara förhindrad att avslöja informationen, även efter det att avtalsförhållandet upphört. 

Vad ska hända om sekretessen bryts?

Det är viktigt att ta med ett vite (böter) i avtalet som motparten ska betala om den bryter mot sekretessen, annars förlorar avtalet sin betydelse om det inte finns någon konsekvens. 

Vad händer när motparten slutar?

Det bör även tas med i avtalet om motparten ska lämna tillbaka information den har fått del av under avtalsförhållandet. 

___________________

För att skydda verksamheten mot konkurrens kan det även vara bra att ta med konkurrensförbud i avtalet som reglerar parternas förhållande som förhindrar motparten att bedriva konkurrerande verksamhet även en tid efter att avtalsförhållandet upphört. Detta förhindrar att motparten tar med sig kunder eller använder kunskap från företaget hos en konkurrent eller i egen konkurrerande verksamhet.

Behöver du skriva ett sekretessavtal? Vi har färdiga mallar för sekretessavtal och konsultavtal med sekretess- och konkurrensklausuler. Önskar du hjälp med att skriva? Kontakta oss för juridisk rådgivning!PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter