Nya LAS, har du koll på ändringarna?

Joanna Metzger, jurist

Publicerad 2022-11-15

Visste du att det gjorts stora ändringar i LAS som påverkar arbetsmarknaden och det juridiska kring anställningar? Gamla mallar för anställningsavtal bör bytas ut (du laddar enkelt ner uppdaterade versioner på vår hemsida) och du som arbetsgivare måste ha koll på vad som gäller för dina anställda och om du ska nyanställa eller säga upp. Vi sammanfattar här de viktigaste ändringarna!


*Heltid blir huvudregel- om inget annat avtalas förutsätts en anställning vara på heltid. Om någon anställs på deltid ska arbetsgivaren, om arbetstagaren begär det, kunna motivera detta skriftligt.


*Särskild visstidsanställning införs vilket motsvarar det som tidigare hette allmän visstidsanställning. De nya reglerna för särskild visstidsanställning är

-Tiden för övergång till tillsvidareanställning ändras- En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning automatiskt om en arbetstagare har varit anställd under totalt 12 månaders med särskild visstidsanställning under en femårsperiod eller under totalt 12 månader under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra (högst sex månader mellan anställningarna). 

-Ny beräkning av anställningstid vid särskild visstidsanställning- Har en anställd haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad räknas även tiden mellan de särskilda visstidsanställningarna som anställningstid. 

-Ändring av företrädesrätt till återanställning- en arbetstagare som varit anställd med särskild visstidsanställning får efter nio månader företrädesrätt till återanställning.

-Om en arbetsgivare har allmänna visstidsanställningar som pågår den 1 oktober gäller de gamla reglerna om anställningens övergång till tillsvidareanställning, det vill säga att medarbetaren ska ha varit anställd i allmän visstidsanställning i över två år under en femårsperiod. De nya reglerna gäller för anställningar som påbörjas från och med den 1 oktober 2022. Tid i allmän visstidsanställning mellan 1 mars och 30 september 2022 räknas också som anställningstid vid omvandling av särskild visstidsanställning till tillsvidareanställning. 


*Reglerna om undantag från turordning ändras- Undantag för turordning kan nu göras för alla organisationer jämfört med tidigare när det krävdes att det fanns högst 10 anställda. Högst tre personer kan undantas från turordningen och undantag får göras tidigast efter tre månader sedan senaste undantaget. 


*Reglering av minskad sysselsättningsgrad vid arbetsbrist (s.k. hyvling)- Turordningsregler vid minskad sysselsättningsgrad vid arbetsbrist införs och en anställd som accepterar en hyvlad tjänst behåller tidigare lön och sysselsättningsgrad motsvarande uppsägningstiden, dock högst i tre mån. Det blir även tillåtet att ändra arbetsuppgifter till följd av hyvling. 


*Nya regler om uppsägning- Ett nytt begrepp, “sakliga skäl”, ersätter det tidigare “saklig grund”. Vid uppsägning p.g.a. personliga skäl läggs nu också större fokus på om den anställde har brutit mot anställningsavtalet. Har arbetsgivaren genomfört en omplacering eller lämnat omplaceringserbjudande behöver inga ytterligare erbjudanden lämnas före uppsägning av personliga skäl (med vissa undantag), om personen fortsatt att missköta sig efter omplaceringen eller erbjudandet om omplacering.


*Tvist om felaktig uppsägning- Anställningen upphör numera när uppsägningstiden löper ut till skillnad från tidigare när den fortsatte tills tvisten var avgjord. Om den uppsagde vinner tvisten ska lön under tiden för tvisten istället betalas retroaktivt.


*Skadestånd vid felaktig uppsägning höjs till 135 000 kr och vid avskedande 190 000 kr. Vid felaktigt avskedande där saklig grund för uppsägning p.g.a. personliga skäl ändå funnits höjs det till 90 000 kr.


Mallar för anställningsavtal eller uppsägning, självklart uppdaterade enligt nya LAS, hittar du på vår hemsida! Har du frågor om arbetsrätt eller behöver hjälp med att skriva anställningsavtal? Kontakta oss på info@avtalsmallar.se


PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter