Avtalsmallar

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!

ABONNEMENTSVILKÅR

Avtalsmallar tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av avtalsmallar och blanketter ("Tjänsterna"). Tjänsterna säljs genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal med Avtalsmallar ("Avtalet"). Avtalet ger abonnenten nyttjanderätt till Tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse. Abonnenten får tillgång till Tjänsterna genom ett användarnamn och ett lösenord. Dessa Allmänna villkor gäller för Avtalsmallars tillhandahållande av Tjänsterna till abonnenten. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.

1. Allmänt

Avtalsmallar tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av avtal och mallar, guider och digitala formulär ("Tjänsten"). Tjänsten säljs genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal eller köper enstaka avtal med Avtalsmallar.

Avtalet ger abonnenten rätt att använda Avtalsmallars dokumentbas i enlighet med parternas överenskommelse. Prenumeranten kommer åt dokumentdatabasen genom ett användarnamn och lösenord. Dessa allmänna villkor gäller för de åtkomster som Avtalsmallar ger abonnenten.

Vidareförsäljning eller överlåtelse av mallarna, avtalen och guiderna är inte tillåtet.

Prenumerationer som tecknas av ett företag ger tillgång till alla anställda i enlighet med vilken typ av abonnemang som tecknas. Anställda ska ha sina egna inloggningsuppgifter.

Avtalet ingås och sägs upp via e-post: info@avtalsmallar.se

2. Avtalstid

Avtalet löper på 12 månader och förnyas automatiskt ett år i taget. Uppsägning ska ske skriftligen via e-post senast två (2) månader innan avtalet löper ut. Obetald faktura anses inte som en uppsägning.

3. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift faktureras för hela avtalstiden efter att avtalet ingåtts enligt avtalsmallars prislista. Vid e-post och postfakturering tillkommer en faktureringsavgift på 25 SEK.

Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av prenumerationsavgiften kommer inte att göras under den relevanta prenumerationsperioden. Prislistan revideras en gång per år. Avtalsmallar förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

4. Betalningsvillkor och ränta

4.1. Betalning mot faktura

En faktura utfärdas 15 dagar före betalningstidens utgång, och skickas till abonnenentens e-postadress. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lagen om dröjsmålsränta.

Vid påminnelse om utestående betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK från Fortnox Finans AB.

4.2. Betalning med kort och via internetbank

Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via www.avtalsmallar.se

Vid betalning med kort och via nätbank kommer all data att hanteras med ett säkert och globalt krypteringssystem. Beställningen är genomförd när villkoren har godkänts och köpet har godkänts.

Kontroll av kortet kommer att göras av vår partner STRIPE som kontrollerar att kortet är giltigt och att beloppet finns tillgängligt.

Efter genomförd betalning kommer kunden att skickas en e-postbekräftelse innehållande personlig inloggningsinformation till den valda dokumentpaketet. Betalning kommer inte att dras från kontot förrän användarnamn och lösenord har erhållits.

Avtalsmallar accepterar inte American Express, Diners eller utländska kreditkort.

5. Leverans

Leverans sker genom att abonnenten får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av Avtalsmallar och får därmed tillgång till beställda Tjänster. Lösenordet gäller endast för abonnenten och får inte överlåtas till tredje part.

Köper du ett enskilt dokument på Avtalsmallar så får du dokumentet och ett kvitto skickat på din e-postadress direkt efter godkänt köp.

6. Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

7. Underhåll

Avtalsmallar förbehåller sig rätten att underhålla och därmed ändra innehållet i tjänsten.

8. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemanget får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Avtalsmallar.

9. Uppsägning av abonnemang

9.1.

Avtalsmallar förbehåller sig rätten att säga upp ett abonnemang med omedelbar verkan och säga upp avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten agerar i strid med dessa villkor eller annars på ett otillbörligt sätt.

9.2.

företaget försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

9.3.

Avtalsmallar har även rätt att säga upp ett abonnemang och säga upp avtalet om abonnenten inte betalar en förfallen faktura efter det att påminnelsen har skickats, eller på annat sätt bryter mot sin betalningsskyldighet.

10. Personlig informasjon

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Avtalsmallar Sverige AB i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Avtalsmallar Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, och organisationsnummer. Avtalsmallar kan komma att lämna ut personuppgifter till Fortnox AB. Den Registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad.

Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Avtalsmallar har rätt att sälja uppgifter vidare till Tredje part. Kund ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

11. Ansvarsbegränsning

Avtalsmallar ansvarar inte för en eventuell förlust som abonnenten lider till följd av felaktig användning eller vid fel eller brister i tjänsten. Detsamma gäller eventuella krav mot abonnenten till följd av användning av mallarna från Avtalsmallar. Avtalsmallar ansvarar inte för ändringar och tillägg som abonnenten gör i samband med användning av den beställda tjänsten.

Eventuella avtal och mallar som ingår i tjänsterna ska ses som exempel och kan kräva anpassning från fall till fall. Avtalsmallar ansvarar inte för påstådda eller uppkomna skador, förluster eller kostnader som direkt eller indirekt beror på eller påstås vara beroende av innehållet i Avtalsmallars-tjänster.

Avtalsmallars tjänster ska inte betraktas som juridisk, ekonomisk eller annan form av rådgivning.

12. Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på Avtalsmallars webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar och avtal som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet.

Mallarna och avtalen från Avtalsmallar är att betrakta som en programvara och får, för annat än utskrift, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja Avtalsmallar och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna eller att publicera eller annars sprida innehåll från Avtalsmallar på webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt. Kund får inte göra Avtalsmallars mallar, avtal och övriga innehåll till föremål för allmän spridning eller nedladdning eller på annat sätt använda nämnda innehåll i kommersiellt syfte.

13. Teknisk standard

Parterna är befriade från ansvar för avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom störningar eller avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, olycka, brand, blixtnedslag, explosion, pandemi, krig, upplopp, översvämningar, naturkatastrof , arbetskonflikt eller ändrad statlig reglering eller statligt ingripande. För att sådana omständigheter ska kunna åberopas som dispensgrund ska den ena parten underrätta den andra parten utan dröjsmål. Partens avtal enligt avtalet träder i kraft så snart nämnda omständigheter inte längre föreligger.

14. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar för avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom störningar eller avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, olycka, brand, blixtnedslag, explosion, pandemi, krig, upplopp, översvämningar, naturkatastrof , arbetskonflikt eller ändrad statlig reglering eller statligt ingripande. För att sådana omständigheter ska kunna åberopas som dispensgrund ska den ena parten underrätta den andra parten utan dröjsmål. Partens avtal enligt avtalet träder i kraft så snart nämnda omständigheter inte längre föreligger.

15. Kundtjänst

Avtalsmallars kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 09-16 på normal kontorstid. Helger och röda dagar har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

16. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i IT-företagens Allmänna bestämmelser, Elektroniska tjänster för publika nät.

17. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som förstainstans.