Avtalsmallar

Besked om avsked

Om en arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren kan denne avskedas. Avskedandet skall vara skriftligt och lämnas till arbetstagaren personligen, och på arbetstagarens begäran skall omständigheter för avskedandet ges. Ta gärna hjälp av expertis vid avskedsärenden.

Kategori Anställning upphör
Sidor 2
350:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!