Avtalsmallar

Extra bolagsstämma – beslut om nyemission

Bolagsstämman har alltid rätt att fatta beslut om nyemission. För att bolagsstämman ska kunna besluta om nyemission räcker det normalt med enkel majoritet, alltså att beslutet fått mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna.

Om beslutet om nyemission förutsätter att bolagsordningen ändras eller om bolagsstämman beslutat att inte ge aktieägarna företrädesrätt att teckna aktier, är beslutet endast giltigt om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman röstat för det.

Kategori Styrelsen
Sidor 1
GRATIS
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!